Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for St. Restrup I. F. Skytteafdeling

§1

 • Foreningens navn er St. Restrup I. F.’s Skytteafdeling, stiftet den 21. maj 1981. Hjemsted Aalborg Kommune, Region Nordjylland


§2

 • Foreningens formål er ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.


§3

 • Foreningen er tilsluttet DGI Nordjylland under DGI, hvis vedtægter den er underlagt. Foreningen er endvidere medlem af Skydebaneforeningen Danmark og Dansk Skytte Union


§4

Stk. 1

 • Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2

 • Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af: formand, kasserer, sekretær og to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3

 • Formanden vælges for et år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år og alle andre valg for 1 år.

Stk. 4

 • Valgbare er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.


§5

 • Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.


§6

Stk. 1

 • Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for forpligtelse, foreningen indgår udover dennes respektive formue.

Stk. 2

 • Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse udover kontingentforpligtelsen.

Stk. 3

 • Foreningens medlemmer kan ikke modtage nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§7

Stk. 1

 • Som aktive medlemmer optages voksne og børn, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som passive medlemmer optages enhver. Passive medlemmer betaler samme kontingent, som aktive.


Stk. 2

 • Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når det findes nødvendigt. Den udelukkede kan anke kendelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.


Stk. 3

 • Kun de hos DGI og DSkyU eller myndighederne registrerede våben må anvendes på klubbens baner. Enhver skytte er underkastet det af justitsministeriet til en hver tid gældende cirkulære vedrørende våben og ammunition.


Stk. 4

 • Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.


§8

Stk. 1

 • Den ordinære generalforsamling afholdes i maj og indvarsles i lokalpressen og/eller udsendes til medlemmer med mindst 14 dages varsel med dagsorden.

Stk. 2

 • Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3

 • Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.

Stk. 4

 • På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægter 2/3 af de givne stemmer for forslaget.


På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg
 1. Formanden vælges for 1 år
 2. Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (lige år)
 3. Sekretæren og 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (ulige år)
 4. 1 suppleant for bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år
 5. Revisor og suppleant vælges for 1 år
 1. Eventuelt


§9

Stk. 1

 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Stk. 2

 • Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 2/3 af medlemmerne stiller krav herom med angivelse af dagsorden.

Stk. 3

 • Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 4 uger efter kravet er rejst og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


§10

Stk. 1

 • Bestyrelsen har under ansvar for medlemmerne den udøvende myndighed.

Stk. 2

 • Bestyrelsen holder møder når formanden eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom.

Stk. 3

 • Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen stemmer for.

Stk. 4

 • Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen.

Stk. 5

 • Bestyrelsen fastsætter selv forretningsdagsordnen.

Stk. 6

 • Bestyrelsen kan oprette underudvalg efter behov.

Stk. 7

 • Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage et medlem fra at svare kontingent.


§11

Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.


§12

Stk. 1

 • Regnskabet går fra den 1. april til den 31. marts.

Stk. 2

 • Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.


§13

Stk. 1

 • Foreningen kan kun opløses når 4/5 af deltagerne i 2 på hinanden med 14 dages mellemrum følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2

 • På generalforsamlingen, hvor foreningens ophør eller likvidation forkyndes, vælges der et likvidationsudvalg. Dette har til opgave med eventuel advokatbistand, at lade foreningens ejendele og materiel bortsælge på god og forsvarlig måde. Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI Nordjylland, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt kartoteker over registreringspligtige våben. Det indkomne beløb med fradrag af foreningens gæld, skal indsættes på en spærret konto i et herværende pengeinstitut, hvor det skal henstå til højest opnåelige rente, indtil der igen kan oprettes en skytteforening ved navn St. Restrup I. F’s Skytteafdeling, som vil drive skydning i overensstemmelse med formålsparagraffen, dog højst 10 år, hvorefter eventuel formue overgår til St. Restrup I. F.
 • Foreningens arkiver, herunder dens forhandlingsprotokoller og samtlige af trofæer m.v., skal af den sidste bestyrelse, eventuelt i samråd med en advokat, foranlediges indsat i en bankboks e.l., og dokument herom skal følge den førnævnte spærrede kontos vedtegning.
 • Ved likvidation skal likvidationsudvalget på bedste måde varetage St. Restrup I. F.’s Skytteafdelings interesser i særdeleshed med henblik på senere genoptagelse af foreningens virksomhed.


Således vedtaget på foreningens generalforsamling 8 maj 2019


Formand - Poul Fjorback                         


Dirigent - Jeanette Pagh Emanuelsen